Η αποζημίωση για ιατρικό σφάλμα

2017-10-20 11:34

Η διεκδίκηση από τον ασθενή του ποσού της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι αποδεκτή, ακόμα και αν δεν το έχει πληρώσει στην εναγομένη κλινική. Παρά τη μη καταβολή, βάσιμα ο ενάγων ασθενής την εντάσσει στην περιουσιακή του ζημία, βάσει της διάταξης του άρθρου 929 ΑΚ (νοσήλια), και αξιώνει ισόποση αποζημίωση. Αποδεκτή είναι επίσης η αξίωση καταβολής νοσηλίων που καταβλήθηκαν από τον ασθενή σε άλλη κλινική, πλην της εναγομένης, για την προσπάθεια αποκατάστασης της υγείας του και μάλιστα παρά την κάλυψη μέρους αυτών από ασφαλιστικό φορέα. Το ίδιο ισχύει και για την αποζημίωση για απασχόληση αποκλειστικών. Αυτή θα δινόταν και στην περίπτωση μη πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού, αφού, βάσει του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ, η οικειοθελής εκ μέρους των συγγενικών προσώπων προσφορά των υπηρεσιών τους δεν δύναται να αποβαίνει προς όφελος του υπόχρεου αποζημίωσης (ΠΠρΑθ 453/2015).

Πηγή: ΔΣΑ – ΤΝΠ