Ενημέρωση άλλων ιατρών από τον θεράποντα

2019-03-06 11:31

Στην απόφαση 1419/2016 του ΣΤ' ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, επισημαίνεται η ευθύνη του θεράποντα να ενημερώνει συναδέλφους του για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου περιστατικού, ώστε να προληφθούν ιατρικά λάθη. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

"O πρώτος εκκαλών, με την ιδιότητα του χειρουργού της ασθενούς είχε την ευθύνη της καλής έκβασης της χειρουργικής επέμβασης στην οποία περιλαμβάνεται εκτός από το προεγχειρητικό και το στάδιο της εγχειρήσεως και το μετεγχειρητικό στάδιο, που αποτελούν μία ολότητα που οργανώνεται και κατευθύνεται από τον χειρουργό. Και στο μεν προεγχειρηττκό και διεγχειρητικό στάδιο δεν διεγνώσθη οποιαδήποτε πλημμελής ενέργεια ή παράλειψη αυτού, αφού το περιστατικό της αιμορραγίας αντιμετωπίσθηκε έγκαιρα και αποτελεσματικά, ελέγχεται όμως για την κατά το μετεγχειρητικό στάδιο παράλειψή του να εντοπίσει και να ενημερώσει τους ιατρούς του θαλάμου, όπου θα μεταφέρετο η ασθενής, σε σχέση με το ενδεχόμενο μιας εκ νέου αιμορραγίας αυτής, που δεν συνιστά απρόβλεπτο γεγονός για έναν έμπειρο και ικανό ιατρό, στον οποίο κυρίως απευθύνονται οι ασθενείς για την διεκπεραίωση τέτοιας βαρύτητας χειρουργείων, όφειλε δε αυτός να εντείνει την προσοχή τους στην παρακολούθηση αυτής και να τους δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την περίπτωση διαγνώσεων της αιμορραγίας."