Αξιώσεις αποζημίωσης για πλαστική επέμβαση

2015-06-24 13:01

 

Η δαπάνη για μέλλουσα θεραπευτική αγωγή μπορεί να αξιωθεί από τον παθόντα από τούδε, δηλαδή και πριν από την πραγματοποίηση της και μάλιστα εντόκως από την επίδοση της αγωγής, εφόσον πρόκειται να γίνει στο μέλλον κατά τη σύ­σταση του θεράποντος ιατρού. Όμως, το σχετικό κονδύλιο αποζημιώσεως, πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διατυπώνεται κατά τρόπο ορισμένο, για να εξασφαλίζεται στον εναγόμενο η δυνατότη­τα άμυνας. Δηλαδή προκειμένου περί πλαστικής εγχειρήσεως να εξειδικεύονται η αμοιβή του χει­ρουργού, τα δικαιώματα της κλινικής, η αμοιβή του αναισθησιολόγου και η διάρκεια παραμονής στην κλινική (ΕφΑθ. 565/2008).