Χειρουργική

2014-02-21 11:34

Στην περίπτωση των χειρουργών, η ιατρική ευθύνη τονίζεται ιδιαίτερα. Μια χειρουργική επέμβαση από τη φύση της έχει έντονα επεμβατικό χαρακτήρα στον οργανισμό του ασθενούς, επομένως οι κίνδυνοι βλάβης εδώ είναι αυξημένοι. Ο ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος, που περιλαμβάνει τις επιβαλλόμενες από τα σχετικά πρωτόκολλα εξετάσεις και τη συγκεκριμένη αξιολόγησή τους, η κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς, η χορήγηση της αναγκαίας αναισθησίας, τα στάδια της ίδιας της επέμβασης, που περιλαμβάνουν και τον διαρκή έλεγχο του χειρουργού στους συνεργάτες του και, τέλος, η αποκατάσταση του ασθενούς, ενέχουν τέτοιους κινδύνους. Από νομική άποψη, σε περίπτωση σφάλματος κατά την εγχείριση, πέραν των άλλων μορφών της ιατρικής ευθύνης, υπάρχει ζήτημα ποινικής ευθύνης (διάπραξης, δηλαδή, ποινικού αδικήματος από τον ιατρό), η οποία εκτιμάται από το είδος της βλάβης στον ασθενή,

 

Nομοθεσία: άρθ. 302, 304 Α, 314, 315 Π.Κ., άρθ. 914, 926-933, 937 Α.Κ., άρθ. 7, 7 α ν. 2251/1994, άρθ. 2, 3, 4, 8, 9, 36 ν. 3418/2005

Αποφάσεις δικαστηρίων: ΣτΕ 2579/2006, 2736/2007, 330/2009, 926/2009