Ποιος αποδεικνύει το ιατρικό σφάλμα;

2014-10-02 11:55

Ο ασθενής είναι και «καταναλωτής». Εφαρμόζεται άρα η σχετική νομοθεσία, που αποδίδει αυξημένη ευθύνη στον ιατρό.

 

“Την ευθύνη του ιατρού, ως προς ορισμένα (ειδικά) θέματα, καλύπτει και η ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 για την

"προστασία των καταναλωτών", …Από τις διατάξεις αυτού του άρθρου προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής

του εμπίπτουν και οι ιατρικές υπηρεσίες, διότι ο παρέχων αυτές ιατρός ενεργεί κατά τρόπο

ανεξάρτητο, δεν υπόκειται δηλαδή σε συγκεκριμένες υποδείξεις ή οδηγίες του αποδέκτη των

υπηρεσιών (ασθενούς), αλλά έχει την πρωτοβουλία και την ευχέρεια να προσδιορίζει τον τρόπο

παροχής των υπηρεσιών του. … O ζημιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των υπηρεσιών, τη ζημία

του και τον αιτιώδη σύνδεσμο της ζημίας με την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, όχι όμως και τη

συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη που επέφερε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ ο παρέχων τις

υπηρεσίες ιατρός, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη, πρέπει να αποδείξει είτε την,

ανυπαρξία παράνομης και υπαίτιας πράξεως του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας

με την παράνομη και υπαίτια πράξη του, είτε τη συνδρομή κάποιου λόγου επαγόμενου την άρση ή

τη μείωση της ευθύνης του” (AΠ 1693/2013)

 

Πηγή: ΝΟΜΟΣ