Πλαστικές επεμβάσεις

2014-10-02 12:00
Η ιδιαίτερη υποχρέωση λεπτομερούς ενημέρωσης του ασθενούς από την πλευρά του ιατρού, 
σε σχέση με τις κοινές χειρουργικές επεμβάσεις (βλ. και άρθ. 11 παρ. 3 του ν. 3418/2005)

«Η παράνομη και αμελής συμπεριφορά του [σ.σ. ιατρού]
συνίσταται κατ` αρχήν στο γεγονός ότι προχώρησε στην επέμβαση παραλείποντας να επισημάνει 
στην ενάγουσα τις ενδεχόμενες, έστω και στατιστικά σπάνιες, επιπλοκές της, γεγονός που θα της 
έδινε τη δυνατότητα να σταθμίσει την επιλογή της να προβεί ή να μην προβεί σ` αυτήν γνωρίζοντας 
τους κινδύνους που εγκυμονούσε. Ο εναγόμενος ιατρός είχε ιδιαίτερη υποχρέωση να την 
ενημερώσει λεπτομερώς γι` αυτούς λόγω της φύσης της επέμβασης ως αισθητικής και της έλλειψης 
οποιουδήποτε θεραπευτικού σκοπού που να την καθιστούσε αναγκαία...» (ΑΠ 1741/2013) 

 

Πηγή: ΝΟΜΟΣ