Πλαστικές Επεμβάσεις

2014-02-21 11:26

Στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής, η ιατρική ευθύνη παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, κυρίως στις επεμβάσεις που διενεργούνται για καθαρά αισθητικούς σκοπούς. Για τις επανορθωτικές επεμβάσεις (π.χ. ύστερα από ατύχημα) ισχύουν οι γενικές παρατηρήσεις που αφορούν τη χειρουργική.

Ο ιατρός που διενεργεί αισθητική επέμβαση, έχει αυξημένη ευθύνη, από το γεγονός ότι την επιχειρεί σε υγιές πρόσωπο και όχι σε ασθενή. Διακινδυνεύει, επομένως, βλάβες στον οργανισμό, από μια πιθανή αβλεψία ή από την άκριτη συμμόρφωση σε υπερβολικές επιθυμίες του προσώπου αυτού, χωρίς να αποβλέπει σε θεραπευτικό αποτέλεσμα (που συχνά δικαιολογεί την ανάληψη τέτοιου κινδύνου). Η συναίνεση του ασθενούς αποτελεί, εδώ, κρίσιμο σημείο. Αφ’ ενός, η πληροφόρηση που παρέχει ο γιατρός πρέπει να είναι ακριβής, πλήρης και τεκμηριωμένη, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους μιας αισθητικής επέμβασης, αφ’ ετέρου, η ίδια η απόφαση του ασθενούς να προβεί σε μια επικίνδυνη αισθητική επέμβαση, πρέπει να ελέγχεται κριτικά από τον ιατρό. Η έλλειψη κώδικα δεοντολογίας ειδικά στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής δεν βοηθά στο πρόβλημα του εντοπισμού της ευθύνης, ωστόσο η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει σχετικές αναφορές.

 

Nομοθεσία: άρθ. 11 παρ. 3 ν. 3418/2005

Αποφάσεις δικαστηρίων: ΑΠ 2432/2003, 1395/2004, 732/2007, 1436/2007

Άλλες πηγές: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, «Βελτίωση» χαρακτηριστικών του ανθρώπου – Φυσικά χαρακτηριστικά (Γνώμη - Έκθεση) σε: https://www.bioethics.gr/index.php/el/gnomes/107-beltiosh-anthropou