Ιατρικό Σφάλμα

2014-02-21 10:51

Ιατρικό σφάλμα έχουμε όταν μια ιατρική πράξη διενεργήθηκε κατά παράβαση των κανόνων και των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης ή (σε μη επείγοντα περιστατικά) χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς (ή των νόμιμων αντιπροσώπων του, όταν ο ίδιος δεν είναι ικανός να συναινεί).

Το ιατρικό σφάλμα συνεπάγεται αστική (και πειθαρχική) ευθύνη του ιατρού, ενώ αν από αυτό προκαλείται περαιτέρω βλάβη στην υγεία του ασθενούς, στοιχειοθετείται και ποινική ευθύνη. Ιατρικό σφάλμα μπορεί να συνιστά είτε μια ενέργεια είτε μια παράλειψη του ιατρού (και στις δύο περιπτώσεις κάνουμε λόγο για «ιατρική πράξη»).

Εκείνο που πρέπει πάντοτε να τονίζεται, είναι ότι, αν μια ιατρική πράξη έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της επιστήμης, καθώς και με τη συναίνεση του ασθενούς, δεν συνιστά ποτέ «σφάλμα», ακόμη και αν το αποτέλεσμά της δεν είναι το επιδιωκόμενο.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Νομοθεσία: άρθ. 302, 304 Α, 314, 315 Π.Κ., άρθ. 914, 926-933, 937 Α.Κ., άρθ. 7, 7 α ν. 2251/1994, άρθ. 2, 3, 4, 8, 9, 36 ν. 3418/2005

Αποφάσεις δικαστηρίων: ΑΠ 419/2000, 220/2003, 1227/2007, 1362/2007, ΣτΕ 1018/2008